Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai VARAM. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk VARAM) ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikums Nr. 150. kur ir aprakstīti visi nosacījumi. Sākot ar 15.03.2022 “Vides investīciju fonds” (turpmāk VIF) ir izsludinājis konkursu, lai varētu pieteikties šim atbalstam, jo izvērtēšanu, kā arī naudas atmaksas procesu veiks VIF. Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 30 miljoni euro un pieteikties šim atbalstam varēs līdz 2024. gada 31.decembrim vai kamēr vēl ir pieejams finansējums. 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" pieņems un vērtēs projektu iesniegumus, kā arī pieņems lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Vairāk informācijas varat uzzināt Latvijas Vides investīciju fondā [email protected]; tālr. 67 845 111.

MAKSIMĀLAIS ATBALSTS SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANAI 4000 EURO vai ne vairāk kā 70 % no iekārtas izmaksām atkarībā no iekārtas jaudas (neskaitot uzstādīšanas izmaksas, stiprinājumus un citus instalācijas materiālus).NOSACĪJUMI, LAI VARĒTU PRETENDĒT UZ VARAM VALSTS ATBALSTU SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANAI:

– Projekta iesniedzējs ir fiziska persona (privātpersona) Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs.

– Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu.

– Dzīvojamā māja pēc būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasēm: viena dzīvokļa mājas, dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2, individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2,
individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām, divu dzīvokļu mājas, dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas,  triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa kā arī daudzdzīvokļu mājas 1- 10 un vairāk stāvu mājas.

– Māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesniegšanas dienai vai jānodod ekspluatācijā 5 gaidu laikā pēc valsts atbalsta saņemšanas.

– Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība - juridiskā adrese var būt reģistrēta, pie nosacījuma, ja faktiskā saimnieciskā darbība notiek citā vietā. Ja īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība -  tas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un var pieteikties  de minimis atbalstam.

vismaz 80 % no elektroenerģijas, kas gadā saražota, tiek izmantota dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam, izņemot gadījumus, ja projekta iesniedzējs izmanto komercdarbības atbalstu un  neizmanto neto uzskaites sistēmu atbilstoši, un par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību.

 Nepieciešamo dokumentāciju valsts atbalsta saņemšanai saviem klientiem sagatavojam bezmaksas.


Prasības projektu iesniedzējiem (info no ekii.lv interneta vietnes) :


Projekta iesniedzējs un dzīvojamās mājas visi īpašnieki neatbilst noteikumu 12. punktā noteiktajām:

 • iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; (attiecināms, ja reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs) PĀRBAUDI ŠEIT
 • projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;
 • ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process PĀRBAUDI ŠEIT
 • ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas PĀRBAUDI ŠEIT un PĀRBAUDI ŠEIT
 • ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: PĀRBAUDI ŠEIT
  • kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;
  • krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
  • izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;
 • ir reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā PĀRBAUDI ŠEIT